تبليغات جهانی   

جوانان ۱۸ساله ساکن پاريس در مقايسه با والدين خود مشترکات بيشتری با جوانان هجده ساله ساکن نيويورک دارند. آنها محصولات يکسانی را خريداری وفيلم های يکسانی را تماشا می کنند موسيقی يکسانی را گوش می دهند ونوشابه های يکسانی را می نوشند. تبليغات جهانی با توجه به اين وضعيت انجام می شود و نتايج مطلوب را در پی دارد.

منبع کتاب مديريت بازاريابی جهانی نوشته کيگان

لینک
   تقاضای مشتق شده Derived Demand   

تقاضای مشتق شده به اين معنی است كه تقاضا برای يك كالا باعث ايجاد تقاضا برای كالای ديگر بشود بطور مثال تقاضا برای خودرو باعث بوجود آمدن تقاضا برای شيشه اتومبيل -لنت ترمز -صفحه كلاچ و...  می شود .در بازاريابی صنعتی بر روی اين نوع تقاضا كار می شود.

لینک
   منابع اصلی در يافتن فرصتها کدامند؟   

سه وضعيت موجب پيدايش فرصتهای بازاريابی می شوند:

۱- توليد فرآورده ای که در بازار کمياب است .

۲- توليد فرآورده های موجود با راه وروش نو وامتيازهای بيشتر.

۳-توليد وعرضه فرآورده ای تازه وبی سابقه .

(فيلیپ کاتلر)

لینک
   دلايل خريد مشتری   

اگر دلايل خريد مشتريان را کشف کنيد -رمز فروش به آنها را يافته ايد. تحقيق کنيد مشتری چه چيزی را - به چه علت -چند مرتبه وچه وقت می خرد . آنگاه از اين اطلاعات مهم در تصميم گيری های بازاريابی خود استفاده کنيد.

بازاريابی اثربخش - نوشته موآ علی

لینک
   روش نستله   

شيوه نستله اين است که تسلط کاملی بر بازارهای خود داشته باشد. استراتژی های نستله بطور کل چهار نکته زير را گوشزد می کند:

۱-انديشه وبرنامه بلندمدت داشته باشيد.

۲-از تمرکززدايی پیروی کنيد.

۳- کاری را انجام دهيد که به آن آشنا هستيد.

۴- خود را با ذائقه محلی تطبيق دهيد.

لینک
       

در صورتی که توليد کنندگان خودروهای آمريکايی شرايط ونيازمنديهای بازارهای متنوع اروپايی را مورد توجه قرار دهند چشم انداز فعاليت های آنها روشن خواهد بود . اگر اين شرکتها به همان شيوه رايج در ايالات متحده فعاليت نمايند اقدامات آنها بی نتيجه خواهد بود . 

جيمز کوزنز- يکی از مديران شرکت فورد ۱۹۰۷

لینک
       

هنگامی کيفيت برقرار است که مشتری ما دوباره برمی گردد نه کالا هايمان.

< شعار  کيفيت در شرکت زيمنس >

لینک
       

اگر قرار باشد محصول يا خدمتی به مقدار بيشتر در دفعات بيشتر و به قيمت بالاتر به فروش رسد بايد دلايل بيشتری به مردم برای خريد ان ارائه کرد همچنين بايد متفاوت -بهتر و ويژه باشد و اگر نيست بايد چنين تصويری از آن ساخت . ( سرجيو زيمن مدير بازاريابی کوکا کولا)

لینک
   Services marketing بازاریابی خدمات   

oشوستاک نیاز به تحقیق بازاریابی خدمات که متفاوت از بازاریابی محصول سنتی می باشد را شناسایی کرد.تفاوت ان در موارد زیر می باشد:
o۱) غیر قابل لمس بودن ۲) تفکيک ناپذ يری ۳) نابود شدنی۴) متغير بودن
o
 
لینک
   Strategic marketing بازاریابی استراتزیک   

 ماتریس گروه مشاورین بوستون برای همه مدیران بازاریابی آشنا می باشد.این ماتریس بطور وسیعی در بین گروههای مشاور آمریکایی گسترش پیدا نموده است.این ماتریس دو صورت کنترلی داردکه سهم بازار ورشد بازار نام دارد.

 

لینک
   Marketing mix آميخته بازاريابي   

nتوسط نيل بوردن (neil borden) در اوايل دهه 1960مطرح شد:  مجموعه اي از متغيرهاي بازاريابي است كه قابل كنترل بوده وشركت آنها را براي  كسب  واكنش مورد انتظار خود در بازار هدف  با هم   تركيب مي نمايد . آميخته بازاريابي شامل هفت عامل مي باشد:
nمحصول-قيمت-توزيع ترفيع-كاركنان-امكانات فيزيكي-مديريت عمليات
لینک
   Marketing auditمميزي بازاريابي   

nيك بررسي جامع سيستماتيك مستقل ودوره اي از محيط اهداف خط مشي ها وفعاليتهاي شركت به قصد روشن كردن مسائل وفرصتهائي است كه شركت با انها روبروست وارائه يك طرح عملي براي بهبود عملكرد بازاريابي.
لینک
   Marketing myopia نزديك بيني در بازاريابي   

nاين واژه توسط  تئودور لويت theodor levitt بيان گشته است ومعني آن اينستكه هرگاه 2واژه  want و need از نظر مفهوم با يكديگر اشتباه گردند بيماري نزديك بيني ايجاد مي گردد.
لینک
       

من آنچيزی که فکر می کنم نيستم وآنچيزی که شما فکر می کنيد هم نيستم . من آن چيزی هستم که فکر می کنم شما فکر می کنيد من آن هستم .(Robert Bierstedt)

لینک