تعداد کم وبلاگهای علمی بازاريابی   

در يک جستجوی کوتاه در مورد وبلاگ های بازاريابی متوجه می شويد که اکثريت آنها در مورد بازاريابی شبکه ای و چگونگی کسب  پول کاذب مطلب می نوسيند اين وبلاگها توسط افرادی که کوچکترين اطلاعاتی در مورد بازاريابی ندارند نوشته می شوند وضرورت ايجاد وبلاگهای علمی بازاريابی توسط محققين بازاريابی- دانشجويان -متخصصين واساتيد اين رشته به شدت احساس می شود .دانشجويان رشته بازاريابی می توانند با ايجاد اين وبلاگها بر دانش خود بيفزايند و در پيشرفت علم بازاريابی در ايران شريک  شوند چه خوب است زمانی برسد که محققين ايرانی حضوری فعال تر در کنفرانس های بين اللملی داشته باشند و با حضور پررنگ خود اسم ايران را در اين زمينه علمی هم بر سر زبانها بيندازند .

لینک