دلايل خريد مشتری   

اگر دلايل خريد مشتريان را کشف کنيد -رمز فروش به آنها را يافته ايد. تحقيق کنيد مشتری چه چيزی را - به چه علت -چند مرتبه وچه وقت می خرد . آنگاه از اين اطلاعات مهم در تصميم گيری های بازاريابی خود استفاده کنيد.

بازاريابی اثربخش - نوشته موآ علی

لینک