منابع اصلی در يافتن فرصتها کدامند؟   

سه وضعيت موجب پيدايش فرصتهای بازاريابی می شوند:

۱- توليد فرآورده ای که در بازار کمياب است .

۲- توليد فرآورده های موجود با راه وروش نو وامتيازهای بيشتر.

۳-توليد وعرضه فرآورده ای تازه وبی سابقه .

(فيلیپ کاتلر)

لینک