اصل پارتو   

۸۰٪ در امد شرکت مربوط به ۲۰٪ مشتريان است.

لینک