نحوه پخش آگهی در ميان برنامه های تلويزيونی   

اخيرا مشاهده می کنيم که تبليغات تلويزيونی بدون اطلاع به بيننده در مورد زمان پخش آن شروع می گردد به نظر شما آيا اين نوع تبليغ به نفع بيننده است يا به نفع موسساتی که تبليغ مربوط به آنهاست؟

لینک