Services marketing بازاریابی خدمات   

oشوستاک نیاز به تحقیق بازاریابی خدمات که متفاوت از بازاریابی محصول سنتی می باشد را شناسایی کرد.تفاوت ان در موارد زیر می باشد:
o۱) غیر قابل لمس بودن ۲) تفکيک ناپذ يری ۳) نابود شدنی۴) متغير بودن
o
 
لینک