هنگامی کيفيت برقرار است که مشتری ما دوباره برمی گردد نه کالا هايمان.

< شعار  کيفيت در شرکت زيمنس >

لینک