Services marketing بازاریابی خدمات

oشوستاک نیاز به تحقیق بازاریابی خدمات که متفاوت از بازاریابی محصول سنتی می باشد را شناسایی کرد.تفاوت ان در موارد زیر می باشد:

o۱) غیر قابل لمس بودن ۲) تفکيک ناپذ يری ۳) نابود شدنی۴) متغير بودن

o

 
/ 0 نظر / 11 بازدید