تبليغات جهانی

جوانان ۱۸ساله ساکن پاريس در مقايسه با والدين خود مشترکات بيشتری با جوانان هجده ساله ساکن نيويورک دارند. آنها محصولات يکسانی را خريداری وفيلم های يکسانی را تماشا می کنند موسيقی يکسانی را گوش می دهند ونوشابه های يکسانی را می نوشند. تبليغات جهانی با توجه به اين وضعيت انجام می شود و نتايج مطلوب را در پی دارد.

منبع کتاب مديريت بازاريابی جهانی نوشته کيگان

/ 0 نظر / 15 بازدید