روش نستله

شيوه نستله اين است که تسلط کاملی بر بازارهای خود داشته باشد. استراتژی های نستله بطور کل چهار نکته زير را گوشزد می کند:

۱-انديشه وبرنامه بلندمدت داشته باشيد.

۲-از تمرکززدايی پیروی کنيد.

۳- کاری را انجام دهيد که به آن آشنا هستيد.

۴- خود را با ذائقه محلی تطبيق دهيد.

/ 0 نظر / 9 بازدید